Fanny Lantreibecq - Ramillies: 50.640442, 4.855747