Margherita Saponara - Charleroi: 50.412640, 4.445320